Karalienės Mortos mokykla uždirba dukart daugiau, nei kitos privačios mokyklos
Iš ne­vals­ty­bi­nių Lie­tu­vos mo­kyk­lų di­džiau­sią iki­mo­kes­ti­nį pel­ną 2017 me­tais už­dir­bo Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­la, šie­met ji pla­nuo­ja pa­ja­mas kil­siant 25 proc., o ge­rus fi­nan­si­nius ro­dik­lius aiš­ki­na kas­met di­dė­jan­čiu vai­kų skai­čiu­mi, ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

Ketvirtoje vietoje pagal pajamas (2,6 mln. eurų) tarp nevalstybinių mokyklų esanti Karalienės Mortos mokykla pernai uždirbo 0,78 mln. eurų ikimokestinio pelno – dukart daugiau, nei uždirbo daugiausia pajamų gaunanti šalies nevalstybinė mokykla Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje.

„Sodros“ duomenimis, vidutinė mėnesio alga šią liepą šioje mokykloje buvo apie 1 050 eurų prieš mokesčius. Mediana, parodanti kiek įmonėje uždirba darbuotojas, kuris pagal savo darbo užmokestį įmonėje yra per vidurį, liepą buvo 1 005 euro. Tarp 30 didžiausių pagal pajamas mokyklų aukščiausia vidutinė alga ir mediana buvo fiksuota Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje – apie 1 500 eurų. Mediana, viršijanti 1 tūkst. eurų, buvo fiksuota devyniose mokyklose iš 30-ies.