Kaip gimė 15 mln. eurų vertas lietuviškas startuolis
Prieš ke­lias sa­vai­tes in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­sau­ly­je nu­skam­bė­jo lie­tu­viš­ko star­tuo­lio „O­ber­lo“ var­das. Jau­nų IT spe­cia­lis­tų įkur­ta įmo­nė, skai­čiuo­jan­ti vos 18 dar­bo mė­ne­sių, bu­vo par­duo­ta už įspū­din­gą 15 mln. eu­rų su­mą. Šis jau­nas star­tuo­lis ne tik at­ve­dė į sėk­mę jo kū­rė­jus, bet ir pa­de­da sa­vo sėk­mės is­to­ri­jas kur­ti kiek­vie­nam jo nau­do­to­jui.

Apie „O­ber­lo“ veik­lą, as­me­ni­nę sėk­mę ir mi­si­ją pa­dė­ti kiek­vie­nam am­bi­ci­jų tu­rin­čiam bū­si­ma­jam vers­li­nin­kui, kal­ba­mės su vie­nu iš star­tuo­lio kū­rė­jų To­mu Šli­mu.

Par­duo­tu­vė be prekių

Pir­muo­sius žings­nius elek­tro­ni­nės ko­mer­ci­jos sri­ty­je T. Šli­mas žen­gė iš kar­to iš­vy­kęs stu­di­juo­ti į Vil­nių. Čia su įvai­riais pro­jek­tais jau dir­bo ke­liais me­tais vy­res­nis jo bro­lis And­rius. Su­jun­gę jė­gas bro­liai ėmė kur­ti įvai­rias elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves, kur pre­kia­vo ga­mi­niais iš Ki­ni­jos ir ki­tų ša­lių. Ta­čiau dirb­ti pel­nin­gai to­li gra­žu ne­bu­vo leng­va.

Vis­kas pa­si­kei­tė, kai jie su­ži­no­jo apie nau­ją ver­so mo­de­lį – va­di­na­mą dropshippingu. Jis pra­na­šes­nis prieš dau­ge­lį tra­di­ci­nių vers­lo bū­dų, mat pa­nai­ki­na di­de­lių in­ves­ti­ci­jų po­rei­kį ir kar­tu su­ma­ži­na ri­zi­ką. Čia par­da­vė­jui ne­be­rei­kia tu­rė­ti pre­kių sa­vo san­dė­ly­je, o klien­tui už­si­sa­kius ga­mi­nį siun­ti­mu pa­si­rū­pi­na pats ga­min­to­jas.

Jau pir­mo­ji bro­lių Šli­mų su­kur­ta par­duo­tu­vė bu­vo sėk­min­ga. Vos per sa­vait­ga­lį su­kur­to­je el. par­duo­tu­vė­je pir­mą­ją dar­bo sa­vai­tę klien­tai nu­pir­ko pre­kių už 5 tūkst. do­le­rių.

„Ta­čiau mes pre­kių ne­tu­rė­jo­me ir ne­ži­no­jo­me, iš kur jų gau­ti. Vi­są sa­vai­tę nak­ti­mis skam­bi­nė­jo­me ki­nams, klau­sė­me, kas ga­lė­tų iš­siųs­ti pro­duk­tus, ku­riuos par­da­vė­me“, – juo­kda­ma­sis pra­džią pri­si­me­na T. Šli­mas.

Nuo klyst­ke­lių prie „Oberlo“

Su­sit­var­kę su pir­mai­siais iš­šū­kiais, gau­tą pel­ną jau­ni vers­li­nin­kai in­ves­ta­vo į nau­jos kom­pa­ni­jos vys­ty­mą. Pa­sta­ro­ji veik­la pa­si­ro­dė ne to­kia sėk­min­ga – per me­tus pre­kiau­jant nau­jo­je par­duo­tu­vė­je jiems te­pa­vy­ko už­dirb­ti 40 cen­tų. To­dėl ne­tru­kus te­ko veik­lą stab­dy­ti.

Su­si­pa­ži­nę su elek­tro­nių par­duo­tu­vių pa­slau­gas tei­kian­čios plat­for­mos „Sho­pi­fy“ veik­la, bro­liai And­rius ir To­mas kar­tu su ke­liais pa­žįs­ta­mais spe­cia­lis­tais ėmė­si kur­ti ap­li­ka­ci­jas, pri­tai­ky­tas e-ko­mer­ci­jai. Jų vei­ki­mo pri­nci­pas pa­na­šus į prog­ra­mė­les, ku­rias kas­dien nau­do­ja­me sa­vo iš­ma­niuo­siuo­se įren­gi­niuo­se. Tik „Sho­pi­fy“ plat­for­mo­je jos su­sie­tos su ko­mer­ci­nės veik­los to­bu­li­ni­mu.

Vie­na iš ap­li­ka­ci­jų, ku­ri pa­leng­vi­no pre­kių „im­por­ta­vi­mą“ į su­si­kur­tą elek­tro­ni­nę par­duo­tu­vę, iš­au­go į „O­ber­lo“.

"Oberlo" komanda / Asmeninio archyvo nuotrauka

Stai­gus augimas

Nors for­ma­liai „O­ber­lo“ sa­vo veik­lą pra­dė­jo tik 2015 me­tų ru­de­nį, ta­čiau pa­tys bro­liai And­rius ir To­mas to­kią ap­li­ka­ci­ją nau­do­ja jau bent 5 me­tus. Pa­sak T. Šli­mo, e-ko­mer­ci­jos vers­las api­ma tris pa­grin­di­nes sri­tis: kur par­da­vi­nė­si, ką par­da­vi­nė­si ir kaip rek­la­muo­si sa­vo ga­mi­nį. Iki šiol pa­to­gūs spren­di­mai bu­vo ras­ti bū­tent elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių kū­ri­mo sri­ty­je ir mar­ke­tin­ge, ta­čiau trū­ko dė­me­sio pro­duk­tų prie­ina­mu­mo už­ti­kri­ni­mui.

Jie ap­jun­gė elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių pa­slau­gas tei­kian­tį „Sho­pi­fy“ su vie­nu di­džiau­sių pa­sau­ly­je pre­kių tie­kė­jų tink­lų iš Ki­ni­jos „A­liExp­ress“.

„Vi­sos par­duo­tu­vės tu­ri tą pa­čią viš­čiu­ko ir kiau­ši­nio prob­le­mą – jei­gu nė­ra klien­tų, ne­bus ir tie­kė­jų, o jei nė­ra tie­kė­jų – nie­kas ne­ateis pirk­ti“, – sa­ko T. Šli­mas. Bro­liams pa­vy­ko ras­ti pui­kų spren­di­mą. Jie ap­jun­gė elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių pa­slau­gas tei­kian­tį „Sho­pi­fy“ su vie­nu di­džiau­sių pa­sau­ly­je pre­kių tie­kė­jų tink­lų iš Ki­ni­jos „A­liExp­ress“. Šie siū­lo dau­giau nei 50 mln. skir­tin­gų pre­kių, bet to­kio­je gau­so­je daž­nai su­nku ras­ti tai, ko rei­kia, to­dėl in­di­vi­dua­lios par­duo­tu­vės už­sii­ma pre­kių at­ran­ka.

Pra­dė­ję veik­lą nuo 5 dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vo, ku­rie dir­bo ne­gau­da­mi jo­kio pa­sto­vaus at­ly­gio, šian­dien „O­ber­lo“ dir­ba 45 žmo­nų ko­man­da, iš jų treč­da­lis – nau­ja­me sky­riu­je Ber­ly­ne.

„Da­bar tu­ri­me svo­rį at­ei­ti pas Ki­ni­jos tie­kė­jus ir sa­ky­ti, jog mū­sų par­da­vė­jai yra par­da­vę virš 85 mln. pro­duk­tų, to­dėl ga­li­me jums pa­dė­ti vys­ty­ti vers­lą. Taip su­tei­kia­me sti­mu­lą dirb­ti su mu­mis.“ – tei­gia T. Šli­mas. Ki­ni­jos rin­ka yra itin pa­trauk­li, mat dau­ge­lis ga­min­to­jų čia yra su­si­pa­ži­nę su dropshippingu, čia yra iš­vys­ty­ta pa­lan­ki e-ko­mer­ci­jos struk­tū­ra.

„O­ber­lo“ sėk­mę liu­di­ja fak­tas, kad ne­se­niai kom­pa­ni­ją už 15 mln. eu­rų įsi­gi­jo e-ko­mer­ci­jos mil­ži­nas „Sho­pi­fy“.

„Nie­ka­da ne­sta­tė­me kom­pa­ni­jos, kad ją par­duo­tu­mė­me. Su­si­jun­gė­me, nes dir­ba­me prie to pa­ties pro­duk­to, va­do­vau­ja­mės ta pa­čia vi­zi­ja, to­dėl mums pa­ke­liui.“ – sa­ko T. Šli­mas.

Kon­ku­ren­ci­ja ir vizija

„O­ber­lo“ sa­vo veik­lą vys­to pa­sau­li­nė­je rin­ko­je, to­dėl kon­ku­ren­ci­jos čia ne­stin­ga.

„Kon­ku­ren­tų yra, ta­čiau daž­niau­siai tai yra ripoffai (angl. ko­pi­juo­to­jai), ku­rie at­si­ran­da kiek­vie­ną sa­vai­tę. Mes tei­kia­me idė­ją, tech­no­lo­gi­ją, edu­ka­ci­ją ir vi­są ki­tą. Jei kas nors ki­tas pa­da­ro tech­no­lo­giš­kai pa­na­šų spren­di­mą, dar ne­reiš­kia, kad jis ge­rai vei­kia, – pri­va­lu­mus var­di­ja T. Šli­mas – Žiū­ri­me, kaip ga­lė­tu­me už­ti­krin­ti pa­slau­gų ko­ky­bę pre­kiau­to­jams. La­bai svar­bus yra siun­ti­mo grei­tis ir au­to­ma­ti­za­ci­ja, kad bū­tų iš­ven­gia­ma me­cha­niš­ko žmo­gaus dar­bo.“

„O­ber­lo“ tiks­las yra su­jung­ti žmo­nes, ku­rie mo­ka par­da­vi­nė­ti pre­kes, su tais, ku­rie mo­ka jas ga­min­ti.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, „O­ber­lo“ tiks­las yra su­jung­ti žmo­nes, ku­rie mo­ka par­da­vi­nė­ti pre­kes, su tais, ku­rie mo­ka jas ga­min­ti. To­dėl įmo­nė sie­kia au­to­ma­ti­zuo­ti kuo dau­giau tech­ni­nių pre­ky­bos spren­di­mų, ku­ria įvai­rius edu­ka­ci­nius fil­mu­kus ir straips­nius, ku­rie pa­de­da žmo­nėms su­si­pa­žin­ti tiek su e-ko­mer­ci­ja aps­kri­tai, tiek ir su­pras­ti dau­ge­lį rin­kos pro­ce­sų.

To­kiu bū­du vers­lu no­rin­čiam už­siim­ti žmo­gui te­lie­ka kur­ti sa­vo pre­kės ženk­lą ir ieš­ko­ti ke­lio į sėk­mę.

Lie­tu­va startuoja

Šian­dien „O­ber­lo“ var­das pla­čiau ži­no­mas tik e-ko­mer­ci­jos pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vos star­tuo­lių bend­ruo­me­nė­je. Įsi­kū­rę „Vil­nius Tech­park“ jau­ni spe­cia­lis­tai taip pat da­ly­vau­ja įvai­rio­je edu­ka­ci­nė­je veik­lo­je, skai­to pra­ne­ši­mus star­tuo­lių ir įvai­rių vers­lu­mo fo­ru­mų ren­gi­niuo­se.

Anot T. Šli­mo, Lie­tu­va yra pui­ki ša­lis pra­dė­ti IT vers­lą. „Čia daug la­bai stip­rių spe­cia­lis­tų, ku­rie prie­ina­mi už kon­ku­ren­cin­gą kai­ną. Jei ku­ri vers­lą Lie­tu­vos rin­kai, ta­da ga­li bū­ti su­nku, ta­čiau jei­gu no­ri veik­ti pa­sau­li­nė­je rin­ko­je, iš kar­to tu­ri mil­ži­niš­ką kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.

Tra­di­ci­nis kar­je­ros pa­ta­ri­mas – pa­siimk ko­kią nors sri­tį, ku­ri yra pra­di­nė­je sta­di­jo­je.

No­rint su­kur­ti tva­rų IT vers­lą, Eu­ro­po­je pra­di­nis ka­pi­ta­las daž­niau­siai sie­kia apie 400 tūkst. eu­rų, o Lie­tu­vo­je iš­lai­ky­ti ke­lis dar­buo­to­jus ir pa­tal­pas už­ten­ka pu­sės tiek, o štai JAV pri­reik­tų ke­lių mi­li­jo­nų.

Ži­no­ma, kar­tais ten­ka su­si­dur­ti su tam ti­kro­mis prob­le­mo­mis, mū­sų ša­ly­je ne­tei­kia­mos kai ku­rios pa­sau­li­nio ly­gio pa­slau­gos, ta­čiau vi­sa­da ga­li­ma ras­ti prob­le­mos spren­di­mą.

T. Šli­mas ne­gai­li pa­ta­ri­mų am­bi­ci­jų tu­rin­tiems žmo­nėms: „Tra­di­ci­nis kar­je­ros pa­ta­ri­mas – pa­siimk ko­kią nors sri­tį, ku­ri yra pra­di­nė­je sta­di­jo­je. Ją ga­li įval­dy­ti la­bai grei­tai, to­bu­lė­ti jai vys­tan­tis, o po ke­lių me­tų ga­li tap­ti pa­sau­li­niu eks­per­tu.“ To­kiu bū­du pra­si­dė­ju­si pa­čių And­riaus ir To­mo Šli­mų ke­lio­nė at­ve­dė juos prie ly­de­rių po­zi­ci­jų pa­sau­li­nė­je e-ko­mer­ci­jos sri­ty­je.