Kaip efektyviai ir ekologiškai apšiltinti pastatą?
LŽ kar­tu su Ža­lio­sios po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas pri­sta­to lai­dą-dis­ku­si­ją “Ža­lio­ji stra­te­gi­ja“. Šios die­nos te­ma – la­bai ak­tua­li at­vė­sus orams:  „Tau­pus na­mas – kaip efek­ty­viai ir eko­lo­giš­kai ap­šil­tin­ti pa­sta­tą?“

Laidoje dalyvauja Remigijus Lapinskas (Žaliosios politikos institutas), Aidas Vaičiulis (Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Marius Tarvydas (UAB „Ecococon“) ir Marius Šamrovas.

....