Investuotojai nujaučia artėjant pablogėjimą
Lie­tu­vo­je vei­kian­čių už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nių at­sto­vai ga­na pa­lan­kiai ver­ti­na ar­ti­miau­sio lai­ko­tar­pio ša­lies ūkio pers­pek­ty­vas, ta­čiau in­ves­tuo­to­jų op­ti­miz­mą šiek tiek slo­pi­na dve­jo­nės dėl mo­kes­čių sis­te­mos efek­ty­vu­mo, dar­bo jė­gos pro­duk­ty­vu­mo ir po­li­ti­nės ap­lin­kos sta­bi­lu­mo.

Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ reguliariai atliekamo Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimo duomenimis, antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis pasitikėjimo rodiklis kiek sumenko ir siekė 1,225 balo iš 2 galimų.

„Vis dėlto nuo 2017 metų pabaigos investuotojų pasitikėjimo indeksas išlieka gana aukštas ir svyruoja nedaug. Vis daugiau Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių atstovų svarbiu šalies svertu kovoje dėl investicijų laiko augančią žemės ir patalpų verslui pasiūlą. Kad ji šiuo metu yra aukšta, mano 64 proc. investuotojų“, – teigiama asociacijos „Investors' Forum“ pranešime.

Bemaž pusė (45 proc.) apklaustų verslininkų artimiausiu metu tikisi verslui tinkamų žemės sklypų ir patalpų prieinamumą šalyje gerėsiant. Palyginti su pirmuoju metų ketvirčiu, taip manančių investuotojų per tris mėnesius padaugėjo 17 procentinių punktų.

Net 44 proc. apklaustųjų mano, kad politinė aplinka šalyje artimiausiu metu blogės.

Be verslui tinkamų patalpų prieinamumo, investuotojų lūkesčius pastarąjį ketvirtį teigiamai veikė tradiciniai veiksniai, tokie kaip puikiai išvystyta telekomunikacijų, transporto ir logistikos infrastruktūra.

Tačiau, tyrimo duomenimis, teigiamus investuotojų lūkesčius labiausiai slopinantys iššūkiai yra politinio stabilumo stoka bei atotrūkis tarp darbo jėgos užmokesčio ir jos produktyvumo. Net 44 proc. apklaustųjų mano, kad politinė aplinka šalyje artimiausiu metu blogės, о 42 proc. prognozuoja augsiant atotrūkį tarp darbo jėgos sąnaudų ir produktyvumo.

Nepaisant to, vidiniai įmonių planai išlieka ambicingi ir palankūs darbuotojams. Pusė (51 proc.) apklaustųjų ketina didinti darbuotojų skaičių, o 49 proc. respondentų planuoja išlaikyti esamą darbuotojų skaičių. Bene du trečdaliai (59 proc.) investuotojų užsibrėžę didinti atlyginimus savo darbuotojams.

„Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimas atskleidžia ir teigiamų poslinkių. Pavyzdžiui, per pastarąjį ketvirtį sumažėjo manančiųjų, kad darbo jėgos apmokestinimas yra vienas labiausiai dėmesio reikalaujančių iššūkių, ir tam įtakos turėjo Seime priimti mokesčių sistemos pakeitimai. Nors reforma galėjo ir turėjo būti gerokai ryžtingesnė, džiaugiamės, kad politikai vis dėlto įsiklausė į verslo atstovų pasiūlymus, ir kai kurie pakeitimai, tokie kaip įvestos „Sodros“ įmokų „lubos“ laikytini svariu žingsniu gerinant tarptautinį Lietuvos konkurencingumą“, – komentuoja Rūta Skyrienė, „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė.

Atliekant tyrimą investuotojų buvo paprašyta įvertinti Seimo priimtus įstatymų pakeitimus, kuriais reformuojama šalies mokesčių sistema.

Rūta Skyrienė: "Reforma galėjo ir turėjo būti gerokai ryžtingesnė."Alinos Ožič nuotrauka

Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių atstovų nuomonė dėl šių pakeitimų nevienareikšmė: ne visi reformos aspektai investuotojams aiškūs ar priimtini. Palankiausiai įvertintas valdžios siekis iki 2021 metų įvesti „Sodros“ įmokų „lubas“, taikomas pajamoms, viršijančioms 60 vidutinių darbo užmokesčių per metus. Bemaž du trečdaliai (62 proc.) apklaustųjų mano, kad tai darys teigiamą poveikį šalies ūkiui. Dar tiek pat respondentų įsitikinę, kad naudingas būsiąs ir sprendimas konsoliduoti darbuotojo ir darbdavio mokamus mokesčius.

Kita vertus, investuotojai atsargiai vertina pensijų kaupimo sistemos permainas: 38 proc. respondentų mano, kad jų padarinius šiuo metu sudėtinga prognozuoti. Beveik tiek pat apklaustųjų įsitikinę, kad sistemos pakeitimai turės neigiamų padarinių šalies ūkiui. Vertindami mokesčių sistemos pakeitimus bendrai, kone pusė (47 proc.) respondentų nurodė esą neapsisprendę, kokį poveikį reforma darys Lietuvos investiciniam klimatui bei verslo aplinkai.

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimą atlieka asociacija „Investors‘ Forum“. Tryliktasis LIPI tyrimas atliktas 2018 metų balandį-gegužę, jo metu apklausta 59 Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių atstovai.

„Lietuvos žinių“ inf.