Geresnės sąlygos įmonėms prisijungti prie elektros tinklų
Nuo šiol stam­būs elek­tros ener­gi­jos var­to­to­jai ga­lės tie­sio­giai pri­si­jung­ti prie elek­tros ener­gi­jos per­da­vi­mo tink­lo. Šia ga­li­my­be ga­lės pa­si­nau­do­ti tie var­to­to­jai, ku­rių įren­gi­nių ga­lia yra ne ma­žes­nė nei 10 me­ga­va­tų (MW) ir ku­rie įsi­pa­rei­gos 10 me­tų ne­ma­žin­ti ga­lios ir tiek pat lai­ko mo­kė­ti ga­lios mo­kes­tį.

Taip pat nuo šiol tokie vartotojai neprivalės gauti skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti vartotojo elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų.

Kaip pranešė Energetikos ministerija, spalio 30 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo patobulinamas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas. Numatyti pakeitimai leis įmonėms paprasčiau, greičiau ir pigiau prijungti savo elektros įrenginius prie elektros tinklų.

Naujoji tvarka leis efektyviau subalansuoti skirstomojo ir perdavimo tinklų panaudojimą bei padidins energijos tiekimo patikimumą pramonės įmonėms.

Pakeista tvarka taip pat nustato palankesnę prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų kainodarą. Iki šiol veikusi tvarka numatė, kad tik nauji vartotojai, prijungiantys didesnės kaip 1 MW galios įrenginius prie elektros skirstomojo tinklo ir įsipareigoję 10 metų nemažinti galios, galėdavo apmokėti 10 procentų, o operatorius – likusius 90 procentų visų prijungimo darbų sąnaudų.

Nuo šiol palankesnė kainodara galios ir esamiems vartotojams, kurie norės padidinti turimą leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir įsipareigos 10 metų nemažinti galios. Tokie vartotojai turės apmokėti tik 10 procentų operatoriaus sąnaudų. Tuo tarpu esami verslo vartotojai, kurie nenorės įsipareigoti 10 metų nemažinti galios ir toliau turės mokėti 40 procentų skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų.

Visi šie pakeitimai padės užtikrinti skaidresnę prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų paslaugą tiek esamiems, tiek ir būsimiems vartotojams. Skaičiuojama, kad visos šios naujovės padės įmonėms sumažinti veiklos kaštus bei didins jų konkurencingumą.