Eurostatas: Lietuvos skolos santykis su BVP išlieka vienas mažiausių ES
Lie­tu­vos val­džios sko­la an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 15, 219 mlrd. eu­rų ir su­da­rė 35 proc. ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) – šis ro­dik­lis ir to­liau bu­vo vie­nas ma­žes­nių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), skel­bia Eu­ros­ta­tas.

ES statistikos tarnybos duomenimis, mažesnis valdžios skolos ir BVP santykis buvo tik Rumunijoje (34,1 proc.), Bulgarijoje (23,8 proc.), Liuksemburge (22 proc.) ir Estijoje (8,3 proc.).

Labiausiai prasiskolinusia šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola sudarė 179,7 proc. BVP.

Eurostato duomenimis, bendra ES valstybių valdžios skola sudarė 81 proc. BVP, o tik euro zonos valstybėse – 86,3 proc. BVP.