Eurostatas: Lietuvos BVP metinis augimas lenkia ES valstybes
Lie­tu­vos eko­no­mi­ka tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2017-ųjų lai­ko­tar­piu, au­go spar­čiau nei vi­du­ti­niš­kai 28-io­se Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bė­se, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 2017 metų liepos-rugsėjo mėnesiais, padidėjo 2,9 procento. Visoje ES metinis ekonomikos augimas trečiąjį ketvirtį buvo 1,8 proc., tik euro zonoje – 1,6 proc., rodo ES statistikos tarnybos duomenys.

Latvijoje metinis BVP augimas trečiąjį ketvirtį siekė 5,3 proc. ir buvo vienas sparčiausių ES, Estijoje – 3,9 procento.

Per ketvirtį – trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su balandžio-birželio mėnesiais – Lietuvos ekonomika sumenko 0,3 procento. Latvijos BVP per ketvirtį padidėjo 1,7 proc., Estijos – 0,4 procento.

Visoje ES BVP per ketvirtį išaugo 0,3 proc., tik euro zonoje – 0,2 procento.