Eurostatas: kas trečias Lietuvos žmogus – ties skurdo riba
29,6 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų per­nai gy­ve­no ties skur­do ri­ba – tai bu­vo vie­nas di­des­nių ro­dik­lių Eu­ro­po­je, ro­do an­tra­die­nį pa­skelb­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos sta­tis­ti­kos tar­ny­bos Eu­ros­ta­tas duo­me­nys.

2017-aisiais, palyginti su 2008-aisiais, jų dalis padidėjo 1,3 procentinio punkto.

Santykinai daugiau tokių žmonių buvo tik Bulgarijoje (38,9 proc.), Graikijoje (34,8 proc.) ir Rumunijoje (35,7 proc.).

Latvijoje ties skurdo riba gyveno 28,2 proc. žmonių, Estijoje– 23,4 proc., o vidutiniškai ES – 22,5 procento.

Pagal tyrimo metodiką, skurdo rizikai priskiriami žmonės, kurių pajamos nesiekia 60 proc. šalies vidurkio.