Eurostatas: didžiausia Baltijos šalių namų ūkių išlaidų dalis – alkoholiui
Lie­tu­viai pa­gal iš­lai­dų da­lį al­ko­ho­liui 2017 me­tais užė­mė tre­čią vie­tą Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) – Lie­tu­vos gy­ven­to­jai at­si­lie­ka tik nuo Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, ro­do nau­jau­si Eu­ros­ta­to duo­me­nys.

Didžiausią dalį namų ūkių išlaidų alkoholiui užpernai skyrė estai (5,2 proc.), antroje vietoje buvo latviai (4,9 proc.), trečioje – lietuviai (4 proc.), antradienį paskelbė Europos statistikos tarnyba.

Po Baltijos šalių sekė Lenkija (3,5 proc.), Čekija (3,3 proc.) ir Vengrija (3 proc.). Tuo metu ispanai užpernai alkoholiui skyrė mažiausią dalį visų išlaidų – 0,8 proc., graikai ir italai – po 0,9 proc.

Visos ES namų ūkiai 2017 metais alkoholiui išleido daugiau nei 130 mlrd. eurų.

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Europoje suvartojamo alkoholio lygis yra aukščiausias pasaulyje, be to, čia fiksuojama daugiausiai su alkoholio vartojimu susijusių mirčių.