Eterinio aliejaus pardavėjams – įspėjimas
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba įspė­jo in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se ete­ri­nius alie­jus ir ne­va gy­dan­čią­sias jų sa­vy­bes rek­la­muo­jan­čias įmo­nes. Ta­ry­ba pra­ne­šė pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį at­si­tik­ti­ne tvar­ka ti­kri­nę 25 in­ter­ne­to sve­tai­nes, ku­rio­se bu­vo rek­la­muo­ja­mi ete­ri­niai alie­jai. Įta­ri­mų dėl ga­li­mo Rek­la­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo su­kė­lė 97 šių pro­duk­tų rek­la­mos, ku­rio­se bu­vo tei­gia­ma, jog ete­ri­niai alie­jai ga­li pa­dė­ti iš­gy­dy­ti gal­vos skaus­mą, mig­re­ną, dep­re­si­ją, emo­ci­nį stre­są ir ki­tas li­gas.

Tarybos ekspertai paprašė reklamos skleidėjų pateikti moksliškai pagrįstus įrodymus, kurie patvirtintų tokių teiginių teisingumą. Paaiškėjo, kad nė viena eterinius aliejus reklamavusi įmonė neturėjo tokių įrodymų arba duomenys nebuvo pagrįsti moksliniais tyrimais.

„Prekybininkai dažniausiai rėmėsi moksline literatūra apie eterinius aliejus, tačiau neturėjo jokių įrodymų, kad jų reklamuojami produktai yra išgauti tokiu pačiu būdu kaip ir mokslininkų aprašomi pavyzdžiai“, – pranešime spaudai sakė Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus vedėja Erika Lukšė.

27 įmonėms tarybos ekspertai pateikė rekomendacijas, kaip turėtų būti skleidžiama vartotojų neklaidinanti reklama, bendrovės savo reklamas pakeitė arba nustojo jas skleisti.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus tik tie eteriniai aliejai, kurie yra registruoti kaip vaistiniai preparatai ar medicinos priemonės, gali turėti sveikatinamąjį poveikį. Išimtis taikoma tiems produktams, kurių naudą sveikatai patvirtina nepriklausomų klinikinių mokslinių tyrimų rezultatai.

Konkurencijos tarybos vykdyta stebėsena buvo prevencinio pobūdžio, kuria siekta informuoti reklamos skleidėjus apie teisinį reglamentavimą. Už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą įmonėms gali būti skiriama bauda nuo 289 iki beveik 8,7 tūkst. eurų, už pakartotinius atvejus – iki beveik 35 tūkst. eurų.