ES griežtina banko sąskaitų kontrolę
Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­ba tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad ES ša­lių nuo­la­ti­niai at­sto­vai per de­ry­bas su Eu­ro­pos Par­la­men­tu su­de­ri­no po­zi­ci­ją dėl tei­sė­sau­gos or­ga­nų ga­li­my­bių gau­ti fi­nan­si­nę in­for­ma­ci­ją.

„Nusikaltėliai, turintys banko sąskaitų vienoje ar keliose šalyse, gali pervesti lėšas per kelias valandas. Teisėsaugos organams būtinas tiesioginė ir greita prieiga prie finansinės informacijos, kad jie turėtų galimybę vykdyti tyrimus dėl tokių lėšų ir įšaldyti jas iki pervedimo“, – komunikate sako ES pirmininkaujančios Austrijos vidaus reikalų ministras Herbertas Kicklis.

Jo nuomone, siūlomos naujos taisyklės nustatys aiškią juridinę tvarką, sudarančią sąlygas gauti tokią informaciją ir ja keistis.

Pasak Briuselio, šios priemonės būtinos siekiant stiprinti kovą su terorizmu ir didelio masto nusikaltimais.

Pagal šiuo metu egzistuojančią ES direktyvą dėl pinigų plovimo prevencijos, valstybės narės jau yra įpareigotos vykdyti virtinę priemonių, „sudarančių sąlygas priimtinu laiku identifikuoti asmenis, turinčius banko sąskaitų ir individualių seifų“, ir užtikrinančių tam tikrą finansinės žvalgybos padalinių prieigą prie bankinės informacijos.

Naujosios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad teisėsaugos organai turėtų galimybes tiesiogiai ir skubiai gauti informaciją, susijusią su bankų sąskaitomis, ir ją analizuoti, siekiant užkirsti kelią nusikalstamo pobūdžio pažeidimams arba juos aptikti, taip pat siekiant vykdyti atitinkamus tyrimus.