Energetikų maištas: reiškia nepasitikėjimą ESO vadovais
Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­ja (LEEA) aukš­čiau­siems val­džios par­ei­gū­nams iš­pla­ti­no raš­tą, ku­riuo reiš­kia ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ESO va­do­vais. LEEA pre­zi­den­to Kęs­tu­čio Jau­niš­kio pa­si­ra­šy­ta­me raš­te tei­gia­ma, kad ESO va­do­vai esą ne­kom­pe­ten­tin­gi, o jų ne­at­sa­kin­gas val­dy­mas žlug­do ne tik vals­ty­bei svar­bią įmo­nę, bet ir ki­tas, ku­rios yra įmo­nės pa­slau­gų tei­kė­jos.

Stebina praėjusių metų investicijos

LEEA teigimu, dėl aplaidaus ESO valdymo valstybės biudžetas 2018 m gruodį neteko iki 2 mln. eurų PVM mokesčio. Šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija aiškinasi, kodėl gruodį įmonė turėjo daug išlaidų ir neturėjo pajamų – ar tai nėra pelno slėpimas.

„Pastarieji metai mus privedė iki ribos, kuomet esame priversti pareikšti didelį susirūpinimą dėl situacijos įmonėje ESO. Nuolatinė vadovų, o kartu su jais ir specialistų kaita šią valstybės valdomą įmonę pavertė vis naujai ateinančių vadybininkų eksperimentų vieta. O tai lemia nuolatinį chaosą tiek įmonės viduje, tiek procesuose su rangovais. [...] Esame priversti konstatuoti, kad pastaruoju metu ESO valdoma ypač neefektyviai, neprofesionaliai, vėl įsigali seni monopoliniai galios žaidimai, o vis greičiau besikaupiančios problemos paprasčiausiai nesprendžiamos“, – rašo LEEA prezidentas.

Kartu su subrangovais, įrangos tiekėjų bei gamintojų įmonėmis darbo gali netekti keli tūkstančiai žmonių. Šis procesas jau yra prasidėjęs.

Anot K. Jauniškio, asociacijai didelį nerimą kelia tai, kad ESO vadovybė nesugeba nei planuoti, nei suvaldyti finansinių klausimų, susijusių su investicijomis į elektros tinklų atnaujinimą.

2015 metais investicijos į elektros tinklą siekė 113,51 mln. eurų (iš jų skirstomojo tinklo rekonstrukcijai – 70,57 mln. eurų), 2016 m. – 124,16 mln. eurų (tinklo rekonstrukcijai – 84,66 mln. eurų), 2017 m. – 180,42 mln. eurų (tinklo rekonstrukcijai – 128,19 mln. eurų), 2018 m. – 187 mln. eurų (tinklo rekonstrukcijai – 98 mln. eurų).

Prašo atlikti auditą

Šios 2018 m. ESO investicijos esą buvusios ypatingai didelės, suplanuota ypatingai daug darbų, dėl kurių praėjusių metų įmonės biudžetas buvo pereikvotas. Dėl neatsakingo investicijoms skirtų finansų tvarkymo šių metų projektams pinigų esą neliko.

„2019 m. planuojamos investicijos siekia 57 mln. eurų, iš kurių skirstomojo tinklo rekonstrukcijai numatoma skirti tik 15 mln. eurų. Ir tai neoficialios žinios, nes investicijų plano dar dvi savaites tikrai nebus“, – tikina K. Jauniškis.

Susidarius kritinei situacijai LEEA prašo atlikti nepriklausomą įmonės auditą, ypač išsamiai išanalizuoti rangos darbų organizavimo, valdymo ir pridavimo procesus bei viešųjų pirkimų organizavimo praktiką.

„Smarkiai mažėjančios investicijos 2019 m. reiškia, kad elektros tinklas bus prižiūrimas ir atnaujinamas nepakankamai, rangovai neturės darbo ir atleis dalį darbuotojų. Kartu su subrangovais, įrangos tiekėjų bei gamintojų įmonėmis darbo gali netekti keli tūkstančiai žmonių. Šis procesas jau yra prasidėjęs“, – sako LEEA prezidentas.

Planas suderintas dešimtmečiui

ESO Ryšių su visuomene projektų vadovas Tomas Kavaliauskas tikina, kad klausimai, bendradarbiavimas ir perspektyvos su Elektros energetikos ir Energetikos infrastruktūros statybos asociacijų atstovais aptariami nuolat.

„2018 m. su LEEA buvome susitikę 5 kartus ir ne vieną kartą rengėme neformalius susitikimus. Esame atviri bendradarbiavimui ir diskusijoms su visomis suinteresuotomis pusėmis. Gavę raštą, pasisiūlėme susitikti klausimų aptarimui“, – sako T. Kavaliauskas.

Taip pat teigiama, kad įmonės investicijų planas patvirtintas dar 2018 m. liepą ir apima 10 metų laikotarpį. Šios investicijos yra suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

Minimi preliminarūs investicijų planai buvo pristatyti ir gyvai pakomentuoti rangovų asociacijos atstovams darbinio susitikimų metu dar spalio – lapkričio mėnesiais.

„2018 m. ESO investicijos siekė apie 270 mln. eurų, o tai istoriškai didžiausia investicijų suma investuota į skirstomąjį tinklą. Tačiau vienerių metų investicijų imtis nereiškia ESO įsipareigojimo tokį pat mąstą išlaikyti ir kitais ar vėlesniais metais. Pagal ESO 10 metų investicijų planą 2019 m. investicijų suma siektų apie 187 mln. eurų. Minimi preliminarūs investicijų planai buvo pristatyti ir gyvai pakomentuoti rangovų asociacijos atstovams darbinio susitikimų metu dar spalio – lapkričio mėnesiais“, – tikina ESO Ryšių su visuomene projektų vadovas.

Finansų ministerija vasario 7 d. gavo Seimo Energetikos komisijos paklausimą dėl LEEA išplatinto pranešimo. Ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Šalc pabrėžė, kad sprendimai bus priimami tik įvertinus visą informaciją. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys taip pat tikina, kad sprendimai bus priimami tik įvertinus situaciją iš esmės. Sprendimo dėl ESO veiklos galima tikėtis kovo mėnesį.

LŽ primena, kad praėjusių metų spalį ESO valdyba naujuoju įmonės valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi išrinko Mindaugą Keizerį. Prieš jį šias pareigas ėjo Dalia Andriulionienė, kuri rugpjūtį iš ESO generalinės direktorės pareigų pasitraukė šalių sutarimu.

ESO valdo valstybės kapitalo „Lietuvos energija“, skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, kad jie būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. 94,98 proc. ESO akcijų valdo „Lietuvos energija“.