Elektroninio parašo sistema jau vėl veikia
Pir­ma­die­nį dėl ge­di­mų Re­gis­trų cen­tro inf­ras­truk­tū­ro­je mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vių „Te­le2“ ir „Te­le­de­ma“ abo­nen­tams su­tri­ko elek­tro­ni­nio mo­bi­lio­jo par­ašo pa­slau­ga. Prieš 16 val. pa­slau­ga bu­vo iš es­mės at­sta­ty­ta, ta­čiau kai ku­rie klien­tai dar ga­lė­jo pa­tir­ti truk­džių, BNS sa­kė Re­gis­trų cen­tro at­sto­vė spau­dai Kris­ti­na Pe­tro­šie­nė.

„Telia Lietuvos“ ir „Bitė Lietuvos“ klientams paslauga nebuvo sutrikusi.

Kaip informavo Registrų centras, įmonės specialistai vis dar ieško sutrikimų priežasties ir efektyvaus sprendimo.

Registrų centro kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatus SIM kortelėse šalyje platina du mobilieji operatoriai – „Tele2“ ir „Teledema“.

„Tele2“ atstovai informavo, kad dalis įmonės klientų naudojosi Estijos tiekėjo „SK“ teikiama elektroninio parašo paslauga, ji nebuvo sutrikusi.