EK turi gerų naujienų Lietuvos ekonomikos raidai
Šian­dien Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pa­skelb­to­se tar­pi­nė­se žie­mos ma­kroe­ko­no­mi­nė­se prog­no­zė­se nu­ma­to­ma, kad au­gan­tis ne­apib­rėž­tu­mas tiek iš­orės, tiek vi­daus rin­ko­se pra­de­da da­ry­ti po­vei­kį ES ša­lių eko­no­mi­koms: ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus ES BVP augs lė­čiau nei bu­vo prog­no­zuo­ta 2018 m. ru­de­nį. 

Remiantis naujausiais skaičiavimais, 2019 metais numatomas 1,5 proc., o 2020 metais – 1,8 proc. augimas, kai rudens prognozėse buvo tikėtasi atitinkamai 2,0 proc. ir 1,9 proc. augimo, rašoma pranešime spaudai.

Vertindama Lietuvos ekonomikos perspektyvas, EK numato, kad 2019 m. Lietuvos ekonomika ir toliau tvirtai augs, o ją skatins stipri vidaus paklausa. Prognozuojamu laikotarpiu teigiamą poveikį ekonomikos augimui darys pajamų mokesčio sumažinimas bei ES lėšomis finansuojami investiciniai projektai. Vis dėlto, Lietuvai nepavyks išvengti neigiamo lėtėjančio pagrindinių užsienio partnerių ekonomikų augimo poveikio. EK nuomone, Lietuvos ekonomika 2019 m.-2020 m. augs 0,1 procentinio punkto lėčiau, nei prognozuota 2018 m. rudenį: 2,7 proc. šiemet, ir 2,4 proc. 2020 m. Pernai rudenį buvo prognozuojamas atitinkamai 2,8 ir 2,5 proc. BVP augimas.

Infliacijos prognozė Lietuvai nekeičiama. Kaip ir 2018 m. rudenį Komisija numato, kad infliacija artimiausius du metus mažės nuo 2,5 proc. 2018 m. iki 2,2 proc. ir 2,1 proc. 2019 m. ir 2020 m. atitinkamai.

Finansų ministerija atnaujintą ekonominės raidos scenarijų skelbs kovo mėnesį.