EK požiūris: valstybės parama teisėta
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos vals­ty­bės par­amą elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jams iš at­si­nau­ji­nan­čių­jų ener­gi­jos iš­tek­lių (AEI) ir par­amą ener­gi­jai im­lioms pra­mo­nės bend­ro­vėms (va­di­na­mą­jį VIAP di­fe­ren­ci­ja­vi­mą).

EK patvirtino pagalbą, suteiktą pagal AEI rėmimo schemą nuo 2012 metų iki 2015 metų, kuriais buvo atrinktas paskutinis pagal schemą teikiamos pagalbos gavėjas. Šiuo laikotarpiu pagalbos gavėjai buvo atrinkti aukcionuose ir jiems 12 metų bus teikiama parama supirkimo priemokomis, tai reiškia, kad gamintojas parduoda savo pagamintą energiją rinkoje ir prie rinkos kainos gauna papildomą išmoką.

EK nustatė, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, nes rinkos kaina nevisiškai padengia elektros energijos gamybos iš AEI išlaidas

EK nustatė, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, nes rinkos kaina nevisiškai padengia elektros energijos gamybos iš AEI išlaidas ir pagalbos gavėjai teikė pagalbos paraiškas prieš pradėdami eksploatuoti įrenginius. Kalbama apie jau anksčiau laimėtus žaliosios energetikos aukcionus. Nuo šių metų pradedamiems rengti vadinamiesiems technologiškai neutraliems aukcionams, kuriuose galės varžytis saulės, vėjo ir biomasės energetikos gamintojai, dar reikės atskiro EK pritarimo.

EK nusprendė ir dėl kitos Lietuvos valdžios iniciatyvos – siekio diferencijuoti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą energijai imlioms pramonės įmonėms. EK padarė išvadą, kad Lietuvos taikoma priemonė atitinka ES valstybės pagalbos taisykles.

Pagalbos gavėjai, įrodę, kad jų elektros energijos vartojimo intensyvumas yra bent 20 proc., galės gauti kompensaciją, kurios dydis – 85 proc. praėjusiais metais sumokėto mokesčio.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager teigė, kad minėtos dvi schemos leis Lietuvai toliau remti atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą šalyje ir išlaikyti daug elektros energijos suvartojančių bendrovių konkurencingumą, sumažinant jų įmokas, iš kurių ir finansuojama parama AEI.

Artimiausiu metu Vyriausybė dar turės priimti techninius sprendimus dėl VIAP diferencijavimo schemos. Ankstesniais skaičiavimais, per 15 metų vien dėl šios schemos įvedimo Lietuva galėtų tikėtis apie 700 mln. eurų investicijų. Iš esamų energijos vartotojų paramos schema galės pasinaudoti daugiau kaip 150 įmonių.