Diskusija „Trąšų įstatymas būtinybė ar dar vienas rinkos varžymo instrumentas“?
Ru­dens se­si­jo­je Sei­mas svars­tys Ūkio mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą LR tei­kia­mų rin­kai trą­šų įsta­ty­mą. Da­lis vi­suo­me­nės ma­no, kad tai tik po­li­ti­kų tar­pu­sa­vio san­ty­kių aiš­ki­ni­ma­sis, ki­ti at­ker­ta, kad į Lie­tu­vą im­por­tuo­ja­mos jo­kių ES stan­dar­tų ne­ati­tin­kan­čios trą­šos ter­šia dir­vo­že­mį ir nuo­di­ja žmo­nes, to­dėl kon­tro­lė yra bū­ti­na. Kaip yra iš ti­krų­jų – ban­dy­si­me aiš­kin­tis LŽ stu­di­jo­je.

Diskusijoje dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Gintaras Balčiūnas, LR ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius Vaidas Gricius, LR žemės ūkio ministerijos augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus vedėjas Jonas Lisauskas, AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas ir buvęs Lietuvos žemės ir miškų ūkio ministras Edvardas Makelis. Diskusiją moderuoja Aidas Petrošius.

.