Diskusija: Pasaulį kuria ir keičia lyderiai
Kvie­čia­me tie­sio­giai ste­bė­ti dis­ku­si­ją  “Pa­sau­lį ku­ria ir kei­čia ly­de­riai“. Rug­sė­jo 6 die­ną Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja pa­gerbs mies­tą kei­čian­čius vers­lo at­sto­vus. Šian­dien tie­sio­gi­nia­me  ete­ry­je dis­ku­tuo­ja­me su Šiau­lių vers­lo at­sto­vais, kiek ly­de­riai nu­le­mia is­to­ri­jos po­ky­čius. 

Diskusijoje dalyvauja UAB „Bodesa“ prezidentas Rolandas Gabrielaitis, UAB „Ruvera“ direktorius Arūnas Rupšys ir moderuoja „Lietuvos žinios“ vyr. redaktorius Ramūnas Terleckas.

.