Centrinės valdžios perviršis sausį-rugpjūtį buvo 469,5 mln. eurų
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, 2018 me­tų sau­sio-rugp­jū­čio mė­ne­sių cen­tri­nės val­džios per­vir­šis bu­vo 469,5 mln. eu­rų ir su­da­rė 1,05 proc. prog­no­zuo­ja­mo šių me­tų BVP. Cen­tri­nės val­džios ba­lan­sas per sau­sio-rugp­jū­čio mė­ne­sius bu­vo 174 mln. eu­rų ar­ba 0,4 proc. BVP ge­res­nis nei 2017 m. tą pa­tį lai­ko­tar­pį, kai per­vir­šis su­da­rė 295,5 mln. eu­rų (0,7 proc. BVP).

2018 metų sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios pajamos buvo 8 416,9 mln. eurų, išlaidos – 7 722,9 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu balansas buvo teigiamas (224,5 mln. eurų), rašoma pranešime spaudai.

Mokesčiai sudarė 47,7 proc. sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 43,9 proc. – socialinės įmokos. Per minėtą laikotarpį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,9 proc., darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,8 proc. bei dotacijos – 11,8 proc.

Prognozuojamas 2018 metų BVP – 44,6 mlrd. eurų.