Bus keičiama SGD pirkimo tvarka
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tiems įsta­ty­mų pa­kei­ti­mams, ku­riais to­bu­li­na­mas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo bū­ti­no­jo kie­kio rea­li­za­vi­mo mo­de­lis ir di­di­na­ma kon­ku­ren­ci­ja gam­ti­nių du­jų rin­ko­je.

SGD terminalo, Energijos išteklių rinkos ir Šilumos ūkio įstatymų pakeitimai, jeigu juos priims Seimas, panaikins prievolę reguliuojamiems energijos gamintojams pirkti per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamas dujas iš paskirtojo tiekėjo „Litgas“. Pasak pranešimo spaudai, paskirtasis tiekėjas privalėtų ir toliau įsigyti būtinąjį kiekį – 4 SGD krovinius per metus – pagal esamą sutartį su tiekėju, tačiau jį parduoti turės rinkos pagrindais Lietuvos, regioninėje ar tarptautinėje SGD rinkoje.

Pagal naują tvarką reguliuojami energijos gamintojai turėtų galimybę diversifikuoti savo dujų tiekimo portfelį ir gamtines dujas įsigyti iš skirtingų šaltinių. Iki šiol jie beveik 100 proc. reikiamų dujų turėjo įsigyti iš paskirtojo tiekėjo.

„Siūlome reguliuojamiems energijos gamintojams nustatyti palankesnį teisinį reguliavimą. Tai leis valstybės reguliuojamiems šilumos ir elektros gamintojams įsigyti dujas konkurencingomis sąlygomis ir mažiausios kainos principu gamtinių dujų rinkoje iš skirtingų šaltinių – 50 proc. dujų įsigyti biržoje, o likusią dalį savo pasirinkimu“, – pranešime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Pagal šią tvarką, reguliuojami energijos gamintojai, kurie per metus suvartoja 50 gigavatvalandžių gamtinių dujų ar daugiau, ne mažiau kaip 50 proc. reikalingo metinio gamtinių dujų kiekio turėtų įsigyti konkurencinėmis sąlygomis gamtinių dujų biržoje „GET Baltic“. Šiuo metu yra aštuoni tokie reguliuojami energijos gamintojai – didžiųjų miestų šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie suvartoja apie 90 proc. viso reguliuojamų energijos gamintojų suvartojamo gamtinių dujų kiekio.

SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo modelio pakeitimai leistų apie 6 mln. eurų sumažinti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir vadinamosios saugumo dedamosios sąnaudas. Pagal naują modelį nebebūtų kompensuojamos paskirtojo tiekėjo veiklos ir gamtinių dujų balansavimo, mainų bei saugojimo sąnaudos. Jas paskirtasis tiekėjas turėtų padengti iš gautų pajamų. Parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio kaina taptų nereguliuojama. Šie pakeitimai sudarytų papildomas paskatas didinti paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumą ir gerinti finansinius rezultatus.

Kaip sakoma pranešime, „pakoreguotas SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo modelis – tik viena iš priemonių SGD terminalo veiklos sąnaudų ir saugumo dedamosios kaštams mažinti, kurie dar labiau sumažės priėmus sprendimus dėl SGD laivo-saugyklos įsigijimo“.

Prognozuojama, kad siūlomas modelis leistų per keletą metų 4 kartus padidinti Lietuvos gamtinių dujų biržos likvidumą, o metinė prekybos apimtis biržoje augtų nuo 0,8 teravatvalandžių (TWh; 2018 m.) iki 3–3,5 TWh gamtinių dujų. Tai sudarytų apie 15 proc. šalies dujų suvartojimo (2017 m. ši dalis sudarė tik 1,6 proc.).

Paskirtojo tiekimo veikla reikalinga gamtinių dujų tiekimo saugumui užtikrinti – SGD terminale nuolat yra būtinasis gamtinių dujų kiekis, kurį galima bet kada dujinti, o terminalas yra nuolat pasiruošęs priimti papildomus krovinius. Neužtikrinus paskirtojo tiekimo SGD terminalas veiktų su pertrūkiais dėl regiono rinkos specifikos – Lietuvos ir Baltijos šalių gamtinių dujų rinka yra nedidelė, o vartojimas – kintantis.

Energetikos ministerijos siūlomi pakeitimai sulaukė teigiamų Europos Komisijos konkurencijos ekspertų vertinimų. Seimui pritarus teisės aktų pakeitimams, jie įsigaliotų nuo 2019 metų sausio 1 dienos.