Bankai žada sudrebinti: kuria momentinių mokėjimų sistemą
Du Lie­tu­vos ko­mer­ci­niai ban­kai – SEB ir „Swed­bank“ – jun­gia­si prie bend­ros mo­men­ti­nių mo­kė­ji­mų sis­te­mos ir ke­ti­na da­lį nau­jo­vių pri­sta­ty­ti jau šie­met, ra­šo „Vers­lo ži­nios“. Tuo me­tu „Lu­mi­nor“ kol kas dar ne­ži­no kon­kre­čios da­tos, ka­da bus pa­siū­ly­ti mo­men­ti­niai mo­kė­ji­mai.

„Šiuo metu vyksta intensyvios derybos tarp bankų, kad būtų sukurta mobiliųjų mokėjimų infrastruktūra, kuri leistų atlikti mokėjimus žinant tiktai gavėjo telefono numerį. Taigi pirmas etapas yra momentinių mokėjimų pristatymas, antras bus bendros jų apdorojimo sistemos sukūrimas“, – sakė SEB banko prezidento pavaduotojas Vaidas Žagūnis.

Bankų atstovai pasakoja, kad kiekvieno vartotojo mobiliojo ryšio telefono numeris bus susietas su jo banko sąskaitos IBAN numeriu. Sistema greičiausiai bus tokia, kad prie kiekvieno asmens kontakto jo naudojamoje banko mobiliojoje programėlėje atsiras specialus simbolis, žymintis, kad asmeniui galima pervesti pinigų nežinant jo sąskaitos numerio.

BNS primena, kad Lietuvos bankas galimybę šalyje teikti momentinius mokėjimus sudarė pernai spalį, pasirašęs memorandumą su trimis didžiausiais šalies bankais – SEB, „Luminor“ ir „Swedbank“.

Momentiniai mokėjimai tarp Europos ekonominės erdvės (EEE) bankų tapo įmanomi 2017 metų pabaigoje, sukūrus Europos bankų asociacijos valdomą momentinių mokėjimų tarpusavio užskaitos sistemą.