Atidėjo bandymą dirbti „salos“ režimu
Il­gai reng­tas šių me­tų bir­že­lį nu­ma­ty­tas Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­kos sis­te­mos dar­bo ban­dy­mas izo­liuo­tu re­ži­mu ne­įvyks. Es­ti­jos ir Lat­vi­jos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­riai an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad jie ne­ri­bo­tam lai­kui ati­de­da ban­dy­mą dirb­ti „sa­los“ re­ži­mu. Lie­tu­vos bend­ro­vė „Litg­rid“ pra­ne­šė, kad bus ieš­ko­ma ki­tos da­tos.

Bandymas dirbti „salos“ režimu buvo suplanuotas šių metų birželio 8 dieną, o numatyta jo alternatyvi data – birželio 29 diena. Tačiau Estijos „Elering“ ir Latvijos AST per „Nord Pool“ biržą nurodė, kad sinchronizavimo su žemynine Europa projektui būtiną izoliuoto darbo bandymą atideda dėl Rusijos sprendimo tokį bandymą Kaliningrado srityje atlikti anksčiau – gegužės pabaigoje.

Tačiau Baltijos šalių operatoriai sutiko tęsti pasirengimą sistemų veikimui izoliuotu režimu.

Estijos ir Latvijos elektros perdavimo sistemos operatoriams neribotam laikui atidėjus numatytą trijų Baltijos šalių bandymą „salos“ režimu, Lietuvos bendrovės „Litgrid“ vadovas sako, kad bus ieškoma kitos datos.

„Trijų Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymas yra techninis klausimas. Su partneriais Baltijos šalyse sutarėme ieškoti kitos izoliuoto bandymo datos“, – komentare sakė Daivis Virbickas.

Pasak jo, „Litgrid“, kaip sutarta su Europos Komisija, tęsia pasirengimą izoliuoto darbo bandymui. Numatoma įvertinti alternatyvius būdus patikrinti techninę generatorių parengtį ir pasirengimą stabiliam sistemos darbui.

„Mes visiškai pasitikime savo partneriais ir neabejojame, kad pasiekti susitarimai bus įgyvendinti laiku. Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais yra visų trijų Baltijos šalių operatorių atsakomybė ir pareiga“, – sakė D. Virbickas.

Europos Komisija, trys Baltijos šalys ir Lenkija 2018 metų birželį pasirašė politinį susitarimą dėl elektros tinklų sinchronizavimo su žemyninės Europos tinklais per Lenkiją iki 2025 metų, todėl tęsia numatytus Lietuvos perdavimo sistemos stiprinimo ir modernizavimo darbus.

Numatyta, kad Baltijos šalių tinklų sinchronizavimas su Europa vyks per jau veikiančią jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos „LitPol Link“ ir per naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Hidroelektrinėse trijose Baltijos šalyse bus įrengti vadinamieji sinchroniniai kompensatoriai.

Įvertinus papildomus techninius sprendinius – kompensatorių įrengimą bei kitus darbus – sinchronizavimo projekto vertė siektų apie 1,4 mlrd. eurų. Tikimasi, kad Europos Sąjunga skirs 75 proc. tam reikalingų lėšų.

Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL (Baltarusija-Rusija-Estija-Lietuva-Latvija) žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.

Kaliningrado srityje šių metų gegužę bus atliktas elektros tinklų izoliuoto darbo bandymas. Jį nutarta vykdyti maždaug dviem savaitėm anksčiau nei buvo suplanuotas toks pat Baltijos šalių bandymas.