Asociacijos „Investors‘ Forum“ atstovai įregistruoti lobistais
Aso­cia­ci­jos „In­ves­tors‘ Fo­rum“ at­sto­vai – vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Rū­ta Sky­rie­nė, Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Mo­ni­ka Ba­ne­vi­čiū­tė ir Vy­riau­sia­sis po­li­ti­kos pa­ta­rė­jas Emi­lis Ru­že­lė – įra­šy­ti į ša­ly­je re­gis­truo­tų lo­bis­tų są­ra­šą. To­kį spren­di­mą pri­ėmė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), iš­nag­ri­nė­ju­si mi­nė­to­sios aso­cia­ci­jos pra­šy­mą ir va­do­vau­da­ma­si Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 83 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, rašoma pranešime spaudai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.