2018-ųjų Nobelio ekonomikos premiją laimėjo du amerikiečiai
2018 me­tų va­di­na­mą­ją No­be­lio eko­no­mi­kos pre­mi­ją pel­nė ame­ri­kie­čiai Wil­lia­mas D. Nord­hau­sas ir Pa­ulas Ro­me­ris, su­kū­rę me­to­dus, pa­de­dan­čius spręs­ti vie­nus svar­biau­sių ir opiau­sių mū­sų lai­kų klau­si­mų – pa­sau­lio eko­no­mi­kos il­ga­lai­kio au­gi­mo ir pa­sau­lio gy­ven­to­jų ge­ro­vės, taip pat nag­ri­nė­jo jų ry­šį su pa­sau­lio kli­ma­to po­ky­čiais, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­ji moks­lų aka­de­mi­ja.

Praėjusiais metais šią premiją pelnė amerikietis Richardas H. Thaleris „už savo indėlį į elgsenos ekonomiką“ – ekonomikos reiškinių aiškinimą per psichologijos prizmę.

Nobelio ekonomikos premija pirmą kartą buvo įteikta 1969 metais. Iki šių metų ją buvo pelnę 79 laureatai, daugiausiai amerikiečiai ir tik viena moteris – Elinor Ostrom. Per šį laikotarpį tik 25 kartus premija būdavo skiriama vieninteliam laureatui.

Nobelio ekonomikos premija yra paskutinioji, paskirta per šių metų Nobelio premijų teikimo sezoną. Švedų išradėjo ir verslininko Alfredo Nobelio atminimui ją 1968-aisiais įsteigė Švedijos centrinis bankas „Riksbank“, minėdamas savo 300 metų jubiliejų.

Laureatai taip pat pasidalys premijos piniginę dalį – 9 mln. Švedijos kronų (871 tūkst. eurų).

Oficiali Nobelio premijų įteikimo ceremonija įvyks Stokholme ir Osle gruodžio 10 dieną, kai bus minima premijų steigėjo A.Nobelio mirties 1896 metais sukaktis.

Pagal 1896 metais mirusio pramonininko, kuris išrado dinamitą, testamentą įkurtos premijos pirmą kartą buvo įteiktos 1901 metais, tačiau apdovanojimas ekonomikos srityje tarp jų nebuvo numatytas.

Praeitą savaitę buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos, ir taikos premijos laureatai. Literatūros premijos paskyrimą buvo nutarta atidėti iki kitų metų, įsiplieskus lytinio priekabiavimo skandalui ir iškilus aštrių nesutarimų tarp apdovanojimą skiriančio komiteto narių.