2018-ieji – metai be nelaimingų atsitikimų darbe
Vie­na di­džiau­sių trą­šų ga­myk­lų ša­ly­je „A­che­ma“ kas­met rū­pi­na­si sa­vo dar­buo­to­jų sau­gu­mu. Daug pa­stan­gų ir in­ves­ti­ci­jų de­da­ma tam, kad ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų čia ne­įvyk­tų ir nė vie­nas žmo­gus ne­žū­tų. Apie itin di­de­lį dė­me­sį dar­bų sau­gai – po­kal­bis su bend­ro­vės Sau­gos dar­be sky­riaus vir­ši­nin­ku Min­dau­gu Jan­čaus­ku.

– Kokie „Achemai“ buvo praėjusieji metai?

– Pirmą kartą bendrovės gyvavimo laikotarpiu neįvyko nė vienas nelaimingas atsitikimas darbe. Todėl drąsiai galime pasidžiaugti šiais rezultatais ir konstatuoti, kad reikalai darbų saugos srityje krypsta į gerąją pusę. Bendrovės vadovybės ir Saugos darbe skyriaus vardu noriu visiems darbuotojams padėkoti, nes be kiekvieno iš mūsų asmeninių pastangų tai pasiekti nebūtų galima.

2017-aisiais turėjome tris nelaimingus atsitikimus darbe, kai tuo tarpu 2016 metais – net šešis. Taigi smagu, kad praėjusieji metai praėjo sklandžiai.

– Ar pernai buvo nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš jo? Kokie kiti pažeidimai?

– Bendrovėje fiksuoti keturi tokie atvejai. Tenka tik apgailestauti, kad įmonėje vis dar pasitaiko saugos ir sveikatos reikalavimų nepaisymo. Penkiolikai darbuotojų buvo surašyti pažeidimų aktai. Vis dar nemažai asmenų ignoruoja asmenines apsaugos priemones. Taip pat nepavyko išvengti kitų pažeidimų, susijusių su eismo saugumu ir remonto darbų atlikimu.

Pagal rangos sutartis, „Achemoje“ dirba iš kitų įmonių atvykę žmonės, todėl jiems buvo skirtas ypatingas dėmesys. Praėjusiais metais surašyti keturi aktai įmonėms, kurių darbuotojai mūsų teritorijoje pažeidė reikalavimus.

Visą laiką sakau, kad skubėti reikia lėtai, gerai pasiruošti, apgalvoti viską, nepamiršti būtinų asmeninių apsaugos priemonių ir saugiai atlikti darbą. Garantuoju, kad tuomet viskas praeis sklandžiai.

Bendras darbų saugos kultūros lygis gerėja, tačiau pasistengti dar turime. Didelis dėmesys privalo būti skiriamas remonto darbų leidimams, vietai paruošti ir atlikimo kontrolei, o asmeninės apsaugos priemonės neatsiejamos nuo bendrovės darbų saugos kultūros.

– Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį?

– Be kasdienio rizikos vertinimo, atliekant vienus ar kitus darbus, įmonės veikla tiesiog būtų neįmanoma. To pasekmės ir gamyklai, ir darbuotojams bei aplinkai gali būti tikrai skaudžios, net katastrofiškos. Taip vertinu riziką todėl, kad tai yra svarbiausia darbų saugos dalis. Jeigu mes iš pat pradžių numatysime visus veiksnius, kurie gali mus paveikti, ir imsimės priemonių juos panaikinti arba bent jau sumažinti iki leistino lygio, tai labai tikėtina, kad niekas nenukentės. Jeigu mes to nepadarysime, tai klaidos tikimybė išaugs. Visą laiką sakau, kad skubėti reikia lėtai, gerai pasiruošti, apgalvoti viską, nepamiršti būtinų asmeninių apsaugos priemonių ir saugiai atlikti darbą. Garantuoju, kad tuomet viskas praeis sklandžiai.

– Kokia pagrindinė darbdavio pareiga?

– Darbdavio pareiga yra užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Tai yra pamatinis reikalavimas. Tam būtina sukurti ir nuolat tobulinti vadybos, kontrolės bei inžinerines sistemas. Ne lozungai, o geras ir patikimas jų veikimas leidžia išvengti nelaimingų atsitikimų.

– Ką nuolat privalo daryti darbuotojas?

– Darbuotojo pareiga yra laikytis visų instrukcijų reikalavimų. Jų nesilaikant, neturint asmeninių apsaugos priemonių, nelaimė anksčiau ar vėliau nutinka. Taip pat darbuotojas neturi būti abejingas matydamas, kad kolega dirba nesaugiai. Jo sudrausminimas yra gero tono ženklas.

– Kokie yra saugaus darbo pagrindai gamykloje?

– Tai išsilavinę, atsakingi, kompetentingi darbuotojai, kokių bendrovėje yra absoliuti dauguma. Svarbu atminti, kad tą lemia visa įmonės kultūra ir didelis vadovybės, kolegų indėlis į darbuotojų mokymą ir jų tobulėjimą.

– Kokias pagrindines priemones taikote, kad būtų laikomasi saugaus darbo taisyk­lių?

– Visų pirma, stengiamės priminti, kokie yra darbų saugos ir sveikatos reikalavimai ir kad būtina jų laikytis. Tam naudojame keletą priemonių: per „Achemos“ radiją kasdien skelbiama aktuali informacija, ji nuolat atnaujinama; vaizdo ekranai apsaugos postuose; įvairios atmintinės ir kita vaizdinė medžiaga. Svarbus informacinis kanalas yra tiesioginiai vadovų pokalbiai su darbuotojais, primenant saugų elgesį kaip įprotį.

Taip pat turime materialinio skatinimo sistemą, t. y. mokama fiksuoto dydžio mėnesio premija, jeigu darbuotojas atitiko aštuonis darbų saugos kriterijus. Šis paskatinimas vadinamas „pre­­­mija už darbų saugą“.

– Kur dar galima tobulėti saugaus darbo srityje?

– Kaip minėjau, labai svarbus darbų saugos informacijos kanalas yra tiesioginiai vadovai. Tačiau matau spragą jų komunikacijos srityje. Vidurinės grandies vadovams kompetencijos tikrai pakanka, tačiau emocinio intelekto dažnai pritrūkstama. Vadovybės informacija ir idėjos darbuotoją pasiekia jau „mutavusios“ ir nebeturi to pirminio užtaiso. Būtina investuoti į vidurinės grandies vadovų „minkštųjų“ gebėjimų mokymus, čia ir matau proveržio galimybę. Kitas dalykas yra informacinės technologijos. Nors darbų sauga yra konservatyvi sritis, tačiau ir čia reikia neatsilikti.

– Ką manote apie įmones, kurios skiria per mažai dėmesio savo darbuotojų darbų saugai?

– Tokios įmonės tiesiog labai rizikuoja teisiniu požiūriu. Jau nekalbu apie moralinius dalykus. Visada vadovams primenu Baudžiamąjį kodeksą. Jeigu buvo pažeisti darbų saugos reikalavimai ir dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, atsakingiems asmenims gresia iki aštuonerių metų nelaisvės bausmė. Kai darbdavys nenori saugoti savo darbuotojų, tai rekomenduoju pačiam saugotis. Nutikus nelaimei, gali tekti labai gailėtis, bet jau bus vėlu. Požiūris keičiasi, dabar jau tikrai reti abejingumo darbų saugai atvejai. Tendencijos yra neblogos, nes ir valstybės institucijos, ir darbdaviai, ir profesinės sąjungos deda daug pastangų, kad situacija tik gerėtų.

– Ačiū už pokalbį.