#Prognozės2019. Investicijų klimato Lietuvoje vaizdas – labai dviprasmiškas
Ko­kie bu­vo svar­biau­si pra­ėju­sių me­tų įvy­kiai? Ką jie reiš­kia Lie­tu­vai? Kas mū­sų lau­kia at­ei­nan­čiais me­tais? An­tro­ji prog­no­zė apie in­ves­ti­ci­jas ir in­ves­ti­ci­jų kli­ma­tą Lie­tu­vo­je. Į LŽ klau­si­mus at­sa­kė aso­cia­ci­jos „In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo“ di­rek­to­rė Rū­ta Sky­rie­nė.

– Kuo 2018 metai buvo išskirtiniai investicijų klimatui Lietuvoje?

– 2018 metai visų pirma buvo išskirtiniai dėl įgyvendintos mokesčių reformos. Priimti sprendimai yra labai svarbūs Lietuvai siekiant sėkmingai konkuruoti su kaimyninėmis valstybėmis dėl užsienio investicijų. Iš kitos pusės metai tikrai pasižymėjo ir nepamatuotais politikų išpuoliais prieš privatų verslą, atgal į praeitį žvelgiančiomis iniciatyvomis ir neigiama retorika. Bendras vaizdas – labai dviprasmiškas.

2018 metai vėl buvo rekordiniai Investuok Lietuvoje pagal pritrauktas investicijas, todėl 2019 metams turėtume kelti dar didesnius tikslus.

– Matėme tiek ateinančių, tiek išeinančių investuotojų. Kas bus 2019-aisiais?

– Nors antraštėse daugiau dėmesio susilaukia iš Lietuvos pasitraukiančios kompanijos, turime keliais kartais daugiau naujų investicijų, nei išeinančių. Kad ir paskutinė puiki žinia, „Moody‘s“ atėjimas į Lietuvą – ženklas, kad Lietuva puikiai konkuruoja regione dėl globalių kompanijų projektų. 2018 metai vėl buvo rekordiniai Investuok Lietuvoje pagal pritrauktas investicijas, todėl 2019 metams turėtume kelti dar didesnius tikslus.

– Kokių veiksmų, gerindama investicijų klimatą kitais metais, turėtų imtis Vyriausybė?

– Investuotojų forumo rengiamas Investuotojų pasitikėjimo indeksas prieš metų pabaigą šiek tiek sumenko ir to pagrindinė priežastis – politinio stabilumo stoka. Pasitikėjimo sumažėjimui įtakos turėjo ne tik vykstantys protestai, neatsargūs politikų komentarai apie užsienio investicijas, nuolatinės Seimo komisijos bet ir artėjantis rinkimų sezonas. Taigi pagrindinis tikslas 2019 metams turėtų būti stabilumo ir atsparumo populizmui užtikrinimas. Investuotojų apklausos aiškiai identifikuoja, jog prioritetai turėtų krypti į švietimo kokybės gerinimą ir migracijos procedūrų kvalifikuotiems specialistams paprastinimą. Žinoma, nereikia pamiršti ir susisiekimo su Europos verslo centrais gerinimo, nuolatinio biurokratinės naštos mažinimo.