„Mirties bučinys“ jūsų karjerai
15 mi­li­jar­dų do­le­rių ver­tės kom­pa­ni­jos „Lyft“ fi­nan­sų va­do­vas Bria­nas Ro­bert­sas ma­no, kad sėk­min­ga kar­je­ra pri­klau­so nuo lai­ku pri­im­tų ge­rų spren­di­mų. Tai yra sa­vai­me su­pran­ta­ma, ta­čiau Ro­bert­sas sa­ko, kad ne vi­si žmo­nės tai su­pran­ta. Dar dau­giau – va­do­vas pa­ste­bi, kad kai ku­rie žmo­nės ati­duo­da sa­vo kar­je­rą „mir­ties bu­či­niui“, po ko vė­liau pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma at­si­gau­ti. Bet kas tai ir kaip to iš­veng­ti?

Visi žino, kad karjerą galima susigadinti tiesiog priėmus prastą sprendimą, kuris pakenkia organizacijai. Atleidimas iš darbo gali stipriai pakenkti ateities perspektyvoms. Tačiau Robertsas „Forbes“ žurnalui sakė, kad blogiau už blogus sprendimus yra tiesiog plaukimas pasroviui – tokie etapai yra mirtis karjerai.

Robertsas tokį atsipalaidavimą, kuomet žmogus jaučiasi patogiai savo pozicijoje ir dirba tarsi įjungęs autopilotą, vadina „mirties bučiniu“, nes, pasak jo, vėliau po tokio periodo praktiškai nebeįmanoma atsigauti. Blogiausia tai, kad išvengti tokių periodų taip pat yra sunku. Žmogus dirba ir stengiasi turėdamas tikslą, tačiau link jo veda pakopos, kurias mes ir matome pirmiausia. Galite norėti tapti kompanijos padalinio vadovu, tačiau prieš akis matote kiek žemesnę skyriaus vadovo poziciją. Ją užėmę džiaugiatės ir atsipalaiduojate, nes atlyginimas yra geras ir jaučiate pasiekę progresą – tai yra labai dažnas reiškinys.

Šioje vietoje būtų galima atsiminti du fenomenus – komforto zoną ir atidėto gyvenimo sindromą. Žmonės supranta, kad turi palikti savo komforto zoną, kad pasiektų progresą. Tačiau vos ją palikę ir už tai gavę atlygį jie pamano, kad progresas jau yra pasiektas. Tačiau ta komforto zona, kuri, beje, irgi turi savo funkciją, tiesiog yra pastumiama į naują vietą, kur nemažai žmonių ir įsitaiso. O tuomet ima galvoti, kad kito žingsnelio sieks vėliau šiek tiek atsipūtę. Tai – atidėto gyvenimo sindromas, kuomet žmonės viską atideda ateičiai. Robertso manymu net trumpi tokie etapai yra pavojingi karjerai, nes nuo jų atsigaunama retai – laikinas etapas virsta nuolatiniu sprendimu ir stagnacija karjeroje.

Pats Robertsas teigia, kad jis karjeros laiptais lipo todėl, kad jį buvo lengva pastebėti. Jis visada norėjo daugiau ir stengėsi aplenkti vadovų lūkesčius. Jis nuolat stengėsi tobulėti, plėtė savo žinių bagažą, net kai jau dirbo patogų, gerai apmokamą ir saugų darbą, kurio siekia daugybė žmonių. Anksčiau Robertsas dirbo „Walmart“ ir „Microsoft“, tačiau dėl savo atkaklumo ir atsisakymo sustoti jis vis sulaukdavo naujų pasiūlymų. Daugelis tai nurašo sėkmei, tačiau Robertsas yra įsitikinęs, kad jam tai pavyko, nes jis nedarė pauzių.

Dabar Robertsas yra „Lyft“ finansų vadovas. Šias pareigas užėmė 2014 metais, nuo to laiko kompanija išaugo 5000 %. Manoma, kad tai pavyko ir Robertso užsispyrimo dėka. Jis teigia, kad iki šiol atkakliai mokosi ir daro daugiau nei tikimasi iš jo pozicijos.