„Luminor“ šiemet atleis šimtus darbuotojų
Me­tų pra­džio­je įgy­ven­di­nęs su­si­jun­gi­mą Bal­ti­jos ša­ly­se, ban­kas „Lu­mi­nor“ pla­nuo­ja ma­žin­ti sa­vo ko­man­dą, pra­ne­ša­ma ban­ko in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Per 2019 me­tus Lie­tu­vo­je „Lu­mi­nor“ pla­nuo­ja pa­laips­niui at­si­sa­ky­ti 420 dar­buo­to­jų pa­slau­gų. Tei­gia­ma, kad po­ky­čiai pa­lies vi­sus or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­ros ly­gius.

Estijoje ir Latvijoje organizacijos atitinkamai sumažės 130 ir 250 darbuotojų. Iš viso šiuo metu „Luminor“ banke Baltijos šalyse dirba apie 3000 darbuotojų.

Kaip teigiama banko pranešime, palaipsniui pereinant prie naujo verslo modelio, neliks besidubliuojančių pareigybių, kai kurių vadovybės lygių. Bankas žada, kad tai pridės greičio – ir sprendimų priėmime, ir klientų aptarnavime. Taip pat naujas veiklos modelis leis optimizuoti veiklą ir sparčiau investuoti į technologinius sprendimus.

Mažinamas darbuotojų skaičius kasdienei banko veiklai įtakos neturės – banko operacijos vyks įprastu ritmu, rašoma banko pranešime.