„Kelių priežiūra“ taps akcine bendrove
Siek­da­ma už­ti­krin­ti są­ly­gas efek­ty­ves­nei ir pa­žan­ges­nei su­si­sie­ki­mo sek­to­riaus įmo­nių veik­lai, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tę­sia jai pa­val­džių įmo­nių pert­var­ką. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pert­var­ky­ti ne­stra­te­gi­nę vals­ty­bės įmo­nę „Ke­lių prie­žiū­ra“ į ak­ci­nę bend­ro­vę.

„Lietuvos teritorijoje veikianti ir daugiau kaip 2450 darbuotojų turinti valstybės įmonė „Kelių priežiūra“, tapusi akcine bendrove, turės galimybes diegti geriausią valdysenos praktiką bei efektyviau ir skaidriau valdyti valstybės turtą. Pertvarka taip pat padės apsaugoti įmonės valdymą nuo politinių permainų vėjų bei suteiks įmonės vadovybei galimybę koncentruotis į esminę užduotį – kokybišką darbą“, – pranešime spaudai sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

VĮ „Kelių priežiūra“ atlieka valstybinės ir vietinės reikšmės kelių techninę priežiūrą, rengia kelių rekonstrukcijos ir taisymo projektus, atlieka rangos darbus.

Nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio nestrateginio ilgalaikio, trumpalaikio ir finansinio turto, kurį šiuo metu patikėjimo teise valdo VĮ „Kelių priežiūra“, rinkos vertė siekia 115,16 mln. eurų. Šį turtą numatoma investuoti sudarant akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ įstatinį kapitalą.

Valstybės turto investavimas į akcinę bendrovę užtikrins, kad šiuo metu VĮ „Kelių priežiūra“ valdomas turtas, pritaikytas kelių priežiūros ir remonto darbų veiklai, ir toliau bus naudojamas pagal paskirtį, išlaikant jo vertę. Valstybė iš šios akcinės bendrovės galės gauti pajamas surinkdama mokesčius – pridėtinės vertės mokestį nuo kelių priežiūros veiklos bei gyventojų pajamų mokestį nuo akcinės bendrovės darbuotojams mokamo darbo užmokesčio.