„Airbnb“ paklūsta Europos Komisijai ir skelbs galutines kainas
Po Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ir ES var­to­to­jų ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų lie­pos mė­ne­sį pa­teik­to ra­gi­ni­mo „Airbnb“ da­bar įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti bū­ti­nus sa­vo są­ly­gų pa­kei­ti­mus ir ge­riau nu­ro­dy­ti kai­nas, skel­bia EK.

„Airbnb“ įsipareigojo:

pateikti visą užsakymo kainą, įskaitant papildomus mokesčius, pavyzdžiui, už aptarnavimą ir valymą. Jei galutinės kainos iš anksto apskaičiuoti neįmanoma, bendrovė įsipareigojo vartotoją aiškiai informuoti, kad gali būti taikomi papildomi mokesčiai;

aiškiai nurodyti, ar pasiūlymą teikia privatus, ar profesionaliai tuo užsiimantis asmuo, kadangi abiem atvejais vartotojų apsaugos taisyklės skiriasi;

aiškiai nurodyti, kad vartotojai gali naudotis visomis numatytomis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma teise paduoti šeimininką į teismą, jei jis padarė asmeninės ar kitokios žalos;

aiškiai nurodyti, kad vartotojai turi teisę pareikšti ieškinį prieš „Airbnb“ šalies, kurioje jie gyvena, teismuose;

pranešti vartotojams, jei bendrovė nuspręs nutraukti sutartį arba pašalinti turinį, ir pasiūlys jiems teisę pateikti skundą ir, atitinkamais atvejais, teisę į kompensaciją.

Tikimasi, kad „Airbnb“ įgyvendins pakeitimus visose savo interneto svetainės versijose ES ir Europos ekonominės erdvės kalbomis iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Jei reikalavimų būtų nesilaikoma, vartotojų apsaugos institucijos gali nuspręsti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių.