Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/arba ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija čia https://www.aboutcookies.org/ Jei ištrinsite slapukus, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kultūra ir žmonėsGamta ir augintiniaiŠeima ir sveikataMokslas ir ITSportasŠvietimasTrasaĮdomybėsRinkimų maratonas
ŠEIMA IR SVEIKATA

Vais­tai pigs iki sau­sio, o po to... brangs 

EVELINA MACHOVA,  lsveikata.lt
2018 liepos 31 d. 12:47
Mažai tikėtina, kad traukiantis Kompensuojamųjų vaistų sąrašui ir mažėjant konkurencijai ilgalaikėje perspektyvoje vaistai atpigs
Mažai tikėtina, kad traukiantis Kompensuojamųjų vaistų sąrašui ir mažėjant konkurencijai ilgalaikėje perspektyvoje vaistai atpigs
lsveikata.lt nuotrauka

Nors Svei­ka­tos ap­sau­gos minis­te­ri­ja ti­ki­na, jog vais­tų kai­nos ma­žė­ja, ga­min­to­jai ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos svars­to, jog tai bus tik trum­pa­lai­kis efek­tas. Mat Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas trau­kia­si, va­di­na­si, ma­žės ir kon­ku­ren­ci­ja. POLA pre­zi­den­tas Ša­rū­nas Nar­bu­tas pa­tei­kia sa­vo pa­vyz­dį: kai jis su­sir­go, rin­ko­je bu­vo vie­nin­te­lis vais­tas jo li­gai gy­dy­ti, mė­ne­sio kur­so kai­na ta­da dar li­tais sie­kė 2 tūks­tan­čius. Da­bar gi at­si­ra­dus kon­ku­ren­ci­jai ir bent ke­le­tui ge­ne­ri­nių vais­tų gy­dy­mo kur­sas kai­nuo­ja 200 eu­rų.

Per daug ne­ži­no­mų­jų

Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Ra­sos Brič­kie­nės tei­gi­mu, lie­pos pra­džio­je įsi­ga­lė­jus nau­jam Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­ny­nui iš jo pa­si­trau­kė 360 vais­tų pa­va­di­ni­mų. Tie­sa, SAM aiš­ki­na, kad są­ra­še vi­sos vei­klio­sios me­džia­gos li­ko. Tad pa­cien­tams nė­ra ko bai­min­tis. Ta­čiau trau­kian­tis Kom­pen­suo­ja­mųjų vais­tų są­ra­šui ma­žė­ja ir rin­kos da­ly­vių. Ky­la klau­si­mas, ko­kią įta­ką to­kia po­li­ti­ka tu­rės vais­tų kai­noms il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je?

„Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas su­siau­rė­jo. Va­di­na­si, pa­cien­tų tei­sės yra ap­ri­bo­tos. Daug ne­pa­to­gu­mų ky­la ir gy­dy­to­jams, ku­rie vie­to­je to, kad skir­tų lai­ką ben­dra­vi­mui su pa­cien­tu, ra­šy­da­mi re­cep­tą tu­ri žiū­rė­ti, ar vais­tas ski­ria­mas pir­mą kar­tą, ar šis jau jį var­to­ja il­giau nei pus­me­tį ir dau­ge­lį ki­tų niu­an­sų. Dėl to nu­ken­čia pa­cien­tas“, – sa­ko Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė Ra­sa Brič­kie­nė.

„Pa­si­trau­kian­čių vais­tų skai­čius pa­kan­ka­mai di­de­lis. Be to, dau­giau nei dviem šim­tams vais­ti­nių pre­pa­ra­tų, ypač su­dė­ti­niams vais­tams, bu­vo pri­im­ti at­ski­ri spren­di­mai. Kai­ny­nas nors jau įsi­ga­lio­jo, vis dar tvar­ko­mas. Be to, prieš savaitę Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta ir nau­ja for­mu­lė, pa­gal ku­rią vais­tai pa­teks į Kom­pen­suo­ja­mų­jų są­ra­šą. Anks­tes­nė for­mu­lė bu­vo ne­pa­lan­ki ma­žoms vais­tų pa­kuo­tėms pa­tek­ti į jį. Kol kas pa­tvir­tin­to spren­di­mo ne­tu­ri­me, bet kiek te­ko su­si­pa­žin­ti, pa­gal nau­ją for­mu­lę (šiuo me­tu tei­kia­mos nau­jos pa­raiš­kos pa­tek­ti į ket­vir­to ket­vir­čio kai­ny­ną) grės­mė ky­la di­de­lėms vais­tų pa­kuo­tėms. Trūks­ta ba­lan­so. Kad iš­lai­ky­tu­me pla­tų Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą, siū­lė­me vais­tus gru­puo­ti pa­gal do­zes, ne­iš­brauk­ti iš kai­ny­no“, – sa­ko R.Brič­kie­nė.

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sie­kis ma­žin­ti kai­nas, at­si­žvel­giant į tai, kad ana­lo­giš­ką po­vei­kį tu­rin­čių vais­tų kai­nos Lie­tu­vo­je il­gą lai­ką bu­vo be­ne di­džiau­sios Eu­ro­po­je, svei­kin­ti­nas. To­dėl LAWG at­sto­vai iš es­mės pa­lai­ko mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų kai­no­da­ros re­for­mą. Ta­čiau ma­to­me ir ne­ma­žai dėl to­kių pa­kei­ti­mų at­si­ra­du­sių spra­gų, ne­aiš­ku­mų ar klai­dų (pa­vyz­džiui, dėl vais­tų ma­žų do­zuo­čių ir ma­žų pa­kuo­čių, dėl tai­ky­ti­nų kai­nų kon­fi­den­cia­lu­mo iš­lai­ky­mo), ku­rių ne­iš­tai­sius, de­ja, la­biau­siai nu­ken­tė­tų Lie­tu­vos pa­cien­tai“, – sa­ko Lo­cal Ame­ri­can Wor­king Group (LAWG) – aso­cia­ci­jos „Ame­ri­can Cham­ber of Com­mer­ce“ ko­mi­te­to far­ma­ci­jos klau­si­mams svars­ty­ti va­do­vė Rū­ta Pum­pu­tie­nė.

Be­si­trau­kian­tis vais­tų są­ra­šas

Pa­si­tei­ra­vus, ar yra far­ma­ci­nių kom­pa­ni­jų, ku­rios dėl vyks­tan­čių po­ky­čių pla­nuo­tų pa­si­trauk­ti iš Lie­tu­vos rin­kos, Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rė sa­ko, kad kol kas apie pa­si­trau­ki­mą ne­kal­ba­ma, ta­čiau yra tam tik­ros vais­tų po­zi­ci­jos, ku­rių at­si­sa­ko­ma. R.Brič­kie­nės tei­gi­mu, mažai ti­kė­tina, kad trau­kian­tis kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šui ir ma­žė­jant kon­ku­ren­ci­jai il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je vais­tai at­pigs. Ga­li­mas mo­men­ti­nis kai­nų ma­žė­ji­mas, kol vyks­ta po­ky­čiai. Kol kas sun­ku ver­tin­ti il­ga­lai­kes pa­sek­mes, ta­čiau vais­tų ga­min­to­jams ne­ri­mą ke­lia sta­bi­lu­mo ne­bu­vi­mas, nes jis ga­li at­si­liep­ti ir vais­tų tie­ki­mui. „Šiuo me­tu dar anks­ti kal­bė­ti, ar pa­keis­tos Kai­ny­no su­da­ry­mo tai­syk­lės, kai­nų ap­skai­čia­vi­mo kri­te­ri­jų pa­kei­ti­mai įgy­ven­dins sie­kį su­ma­žin­ti kai­nas. Dar nė­ra duo­me­nų, įskai­tant ir ko­kį po­vei­kį Lie­tu­vos pa­cien­tams pa­da­rys tam tik­rų vais­tų iš­brau­ki­mas iš kai­ny­no, kad bū­tų ga­li­ma da­ry­ti kon­kre­tes­nes iš­va­das“, – tei­gia R.Pum­pu­tie­nė.

R. Pumputienė: „Ga­li­mas mo­men­ti­nis kai­nų ma­žė­ji­mas, kol vyks­ta po­ky­čiai.“

Kaip tei­gia­mą po­ky­tį R.Brič­kie­nė įvar­di­ja su­ma­žė­ju­sias prie­mo­kas. Ta­čiau aso­cia­ci­jos sie­kis – kad bū­tų iš­lai­ko­mas pla­tus kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas. „Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šas su­siau­rė­jo. Va­di­na­si, pa­cien­tų tei­sės yra ap­ri­bo­tos. Daug ne­pa­to­gu­mų ky­la ir gy­dy­to­jams, ku­rie vie­to­je to, kad skir­tų lai­ką ben­dra­vi­mui su pa­cien­tu, ra­šy­da­mi re­cep­tą tu­ri žiū­rė­ti, ar vais­tas ski­ria­mas pir­mą kar­tą, ar šis jau jį var­to­ja il­giau nei pus­me­tį ir dau­ge­lį ki­tų niu­an­sų“, – sa­ko VGA va­do­vė.

Pa­si­gen­da žvilgs­nio į at­ei­tį

Nors kom­pen­sa­vi­mo lyg­me­nys pa­di­din­ti dau­ge­liui vais­tų gru­pių, ap­mau­du, kad šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­goms gy­dy­ti lyg­muo pa­kel­tas iš 80 iki 90 pro­cen­tų. „Šiuos vais­tus var­to­ja ypač di­de­lė gru­pė žmo­nių. Pir­mau­ja­me tarp ki­tų ša­lių tiek pa­gal mirš­ta­mu­mą, tiek ir pa­gal ser­ga­mu­mą šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis, to­dėl ma­ny­tu­me, kad šiai vais­tų gru­pei kom­pen­sa­ci­ja tu­rė­tų bū­ti šim­tap­ro­cen­ti­nė“, – sa­ko R.Brič­kie­nė.

R.Pum­pu­tie­nės tei­gi­mu, svei­kin­ti­nas fak­tas, kad bu­vo pri­im­ti spren­di­mai kom­pen­suo­ti net 11 nau­jų vais­tų, ku­rie bu­vo įver­tin­ti ir pri­pa­žin­ti kaip pa­žan­giau­si ir la­bai rei­ka­lin­gi Lie­tu­vos pa­cien­tams, ta­čiau dėl lė­šų trū­ku­mo il­gą lai­ką bu­vo įra­šy­ti tik į re­zer­vi­nį kom­pen­suo­ja­mų vais­tų są­ra­šą, t.y. Lie­tu­vos pa­cien­tams ne­pri­ei­na­mi. „Ta­čiau liū­di­na fak­tas, kad ar­ti­miau­siuo­se mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­se nė­ra ir žvilgs­nio į at­ei­tį, ino­va­ty­vaus gy­dy­mo pri­ei­na­mu­mo Lie­tu­vos pa­cien­tams di­di­ni­mo prie­mo­nių. Šian­dien Lie­tu­va, kaip ne kar­tą sa­ky­ta, – pa­sau­lio svei­ka­tos ino­va­ci­jų pri­ei­na­mu­mo pa­cien­tams dug­ne, kad ir ką stra­te­guo­tų gy­vy­bės moks­lų lop­šiu Lie­tu­vą ma­tan­tys Vy­riau­sy­bės na­riai. Mū­sų ma­ny­mu, ša­lia vi­sų kai­ny­nų su­da­ry­mo tai­syk­lių, pir­mas ir ne­ati­dė­lio­ti­nas žings­nis – su­kur­ti sis­te­mą, ga­lin­čią di­din­ti ino­va­ty­vių vais­tų pri­ei­na­mu­mą. De­ja, ne­pai­sant de­kla­ra­ty­vių pa­reiš­ki­mų, jo­kių pla­nų kol kas ne­ma­to­me“, – sa­ko R.Pum­pu­tie­nė.

Pacientų balsas

Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams li­go­niams aso­cia­ci­jos (POLA) pre­zi­den­tas Ša­rū­nas Nar­bu­tas:

– Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus po­ky­čių vais­tų po­li­ti­ko­je ir kai­no­da­ro­je pa­da­ry­ta daug. Ta­čiau yra kas šiek tiek ne­ra­mi­na. Pa­vyz­džiui, kai ku­rios vais­tų kom­pa­ni­jos sa­ko, jog il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je svars­to pa­si­trau­ki­mą iš rin­kos. Jei taip nu­tik­tų, bū­tų sun­ku nu­sta­ty­ti, ku­ri in­ter­ven­ci­ja į rin­ką su­kū­rė to­kį efek­tą. Ar tai pa­ska­ti­no nu­sta­ty­tos mak­si­ma­lios prie­mo­kos, ar sie­kis rei­ka­lau­ti ma­žiau­sios kai­nos, ar ki­tos prie­mo­nės. Tai, kas da­bar pa­da­ry­ta, tei­gia­mą eko­no­mi­nį efek­tą vals­ty­bei duos trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, klau­si­mas, kaip bus at­ei­ty­je? Kai bu­vo pra­dė­ta stip­riai re­gu­liuo­ti vais­tų kai­nas Ru­mu­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Len­ki­jo­je, vals­ty­bės trum­puo­ju lai­ko­tar­piu su­tau­pė, ta­čiau vė­liau su­ma­žė­jus kon­ku­ren­ci­jai vais­tų kai­nos pra­dė­jo aug­ti. Da­bar sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tie po­ky­čiai ge­ri ar blo­gi, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, ga­li­mi il­ga­lai­kiai po­ky­čiai ne­bu­vo tin­ka­mai įver­tin­ti.

Ge­rai tai, kad vi­suo­me­nė, ma­nau, po tru­pu­tį bai­gia iš­gy­ven­ti di­dži­ą­ją ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­gą, kad pi­ges­ni vais­tai nė­ra efek­ty­vūs. Pa­vyz­džiui, lie­tu­viai per­ka tik pa­čius bran­giau­sius kar­dio­lo­gi­nius vais­tus, nors ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, kaip Šve­di­jo­je ar Ny­der­lan­duo­se, kur žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia di­des­nė, tie vais­tai ne­tu­ri pa­klau­sos, nes per­ka­mi pi­ges­ni.

Ki­tas svar­bus mo­men­tas, kad yra įves­tas prie­mo­kų re­gu­lia­vi­mas. Jei prie­mo­ka di­des­nė, nei nu­ma­ty­ta, kren­ti iš Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo. Ta­čiau pa­cien­tai ne­ži­no, ko­kia yra re­a­li prie­mo­ka, nes jos nie­kur vie­šai ne­ga­lė­jai pa­tik­rin­ti. Ga­li pa­si­žiū­rė­ti, ko­kią ba­zi­nę vais­to kai­ną su­mo­ka vals­ty­bė, bet ga­min­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę tai­ky­ti prie­mo­kai nuo­lai­das, taip pat ir vais­ti­nės.

Tar­kim, ba­zi­nė vais­to kai­na yra pen­ki eu­rai, o fak­tiš­kai jis kai­nuo­ja de­šimt eu­rų. At­ro­dy­tų, pa­cien­tas už šį vais­tą tu­rė­tų su­mo­kėt pen­kis eu­rus prie­mo­kos. Bet ga­min­to­jas de­kla­ruo­ja, kad jis tai­ko tri­jų eu­rų nuo­lai­dą prie­mo­kai, vais­ti­nė tai­ko nuo­lai­dą dar dviem eu­rams ir taip pa­cien­tas vais­tą įsi­gy­ja be prie­mo­kos. Lyg ir vis­kas ge­rai, nes pa­cien­to la­bui tiek vais­ti­nė, tiek įmo­nė at­si­sa­ko pel­no da­lies. Ta­čiau iš­ei­na taip, kad, kom­pen­suo­jant pen­kis eu­rus, vais­tas, ku­rio fak­ti­nė de­kla­ruo­ja­ma kai­na – de­šimt eu­rų, tu­ri di­džiau­sią rin­kos da­lį, nes pa­cien­tui nė­ra prie­mo­kos, po pri­tai­ky­tų nuo­lai­dų. Sa­vo ruož­tu ki­ti ge­ne­ri­niai vais­tai, ku­rie kai­nuo­ja, pa­vyz­džiui, še­šis eu­rus ne­ga­li pa­siū­ly­ti to­kios nuo­lai­dos prie­mo­kai. To­dėl už juos pa­cien­tas tu­ri pri­si­mo­kė­ti eu­rą, nors fak­ti­nė kai­na yra ma­žes­nė. Taip su­da­ro­ma iliu­zi­ja, kad kai ku­rie ge­ne­ri­niai vais­tai yra bran­ges­ni, iš­krei­pia­ma kon­ku­ren­ci­ja – tai ty­ri­muo­se yra pa­ste­bė­ju­si Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Da­bar, kai smar­kiai ap­ri­bo­tos prie­mo­kos ir vais­ti­nės ne­be­tai­ko nuo­lai­dų, kei­čia­si di­na­mi­ka. Taip nu­ti­ko ir su vie­nu dia­be­to vais­tu, ku­ris už­ima di­de­lę da­lį rin­kos. Vais­ti­nei ne­be­tai­kant nuo­lai­dos at­si­ra­do prie­mo­kos pa­cien­tams net ir tuo­met, kai vais­tas kom­pen­suo­ja­mas šim­tu pro­cen­tų.

Ge­ras po­ky­tis, kad vals­ty­bė ski­ria dau­giau lė­šų per­žiū­rė­da­ma kom­pen­sa­vi­mo ly­gius. Di­džia­jai da­liai pa­cien­tų, ku­rie tu­rė­jo pri­mo­kė­ti po tris ar aš­tuo­nis eu­rus, pa­si­kei­tus kom­pen­sa­vi­mo ly­giui jų ne­li­ko. Ver­ti­nant su anks­tes­niais po­ky­čiai, bū­tent ši prie­mo­nė lei­džia pa­cien­tams pa­jaus­ti vals­ty­bės de­kla­ruo­ja­ma su­tau­py­mą, per­skirs­tant PSDF lė­šas. POLA va­sa­rą at­liks na­rių ap­klau­sas, kad iš­si­aiš­kin­tu­me, ar įvy­kus po­ky­čiams prie­mo­kos už vais­tus iš­au­go ar ne.

Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, no­rint įver­tin­ti da­bar pri­im­tus pa­kei­ti­mus rei­kia lai­ko. Gal­būt spa­lį trin­si­me ran­ko­mis, kaip vis­kas ge­rai, ta­čiau jei sau­sį rin­ko­je ne­liks da­lies vais­tų, si­tu­a­ci­ją teks ver­tin­ti iš nau­jo.

Tarp kitko:

Prieš pat įsi­ga­lio­jant Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­ny­nui pa­skli­do ži­nia, kad da­lis ja­me esan­čių vais­tų, kar­tu su ki­tais pa­na­šiais vais­tais rin­ko­je tu­ri vė­žį ga­lin­čių su­kel­ti prie­mai­šų. Tai vais­ti­niai pre­pa­ra­tai, ku­rių su­dė­ty­je yra veik­lio­sios me­džia­gos val­sar­ta­no, ga­mi­na­mo Ki­ni­jo­je. Nu­vil­ni­jo ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ban­ga ir pa­si­pik­ti­ni­mas pi­ges­niais vais­tais.

Reklama
DALINTIS
ŽYMĖS
_
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaKomentaraiKonkursaiReklama
Kultūra ir žmonėsLietuvaMokslas ir ITPasaulisReklaminiai priedai
Rinkimų maratonasSportasŠeima ir sveikataŠvietimasPrenumerata
TrasaKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2019 UAB "Lietuvos žinios."
Privatumo politika